Obiady

W szkolne istnieje możliwość spożywania dwudaniowych obiadów dostarczanych w formie cateringu. Obiady wydawane są na przerwie o godz. 12.20 

W sekretariacie szkoły można pobrać deklarację i zapisać dziecko na obiad. 

Zasady korzystania z usługi stołówki szkolnej:

  • cena obiadu 9,50 zł, – informacja o płatnościach przekazywana jest w dzienniku elektronicznym,
  • wpłata za obiady dokonywana jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry  na konto 87 2030 0045 1110 0000 0195 4350 w treści wpisując imię i nazwisko dziecka, szkołę w jakiej je obiady i miesiąc, za który jest dokonywana płatność ,
  • nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać najpóźniej dzień wcześniej,
  • wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie. 
  • w przypadku rezygnacji z obiadów od następnego miesiąca, fakt ten należy zgłosić pisemnie,
  • nie dokonanie wpłaty w ustalonym terminie spowoduje wstrzymanie obiadów od następnego miesiąca.