„Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Projekt „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

    
W okresie 2017-2020 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z  Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizują  projekt skierowany  do uczniów ze Szkół Podstawowych w Czernicy, Siedlęcinie, Sosnówce oraz Ścięgnach, ich rodziców, opiekunów oraz  nauczycieli.

Całość przedsięwzięcia składa się z czterech  działań :
1.    AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy: 
•    zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki, 
•    nauka współpracy poprzez realizację projektów edukacyjnych, 
•  edukacyjne rajdy terenowe – realizowane w weekendy wycieczki po bliskiej okolicy, połączone z odkrywaniem świata,
•   różnorodne koła zainteresowań – badawcze, eksperymentalne dziennikarskie, filmowe, ekologiczne, turystyczne, plastyczne itp.,
•  warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami),  dowiedzą się dlaczego wykonują oni dany zawód oraz wezmą udział w przygotowanych warsztatach, 
•  wycieczki do Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Muzeum Kinematografii w Łodzi, 
•    Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – praktyczne warsztaty z przedstawicielami różnych obszarów nauki (np. geologami, botanikami, ekologami, ornitologami itd.).

2. Z EKSPERYMENTEM NA TY
•  Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – dodatkowe warsztaty opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły.

3. WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH:
Indywidualna praca z uczniem poprzez:
• zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (np. wykazujących duże umiejętności w poszczególnych przedmiotach) – odbędą się zajęcia m.in. z języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki, przyrody, sztuki,
•   zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne, 
•   wsparcie indywidualne dla rodziców.

4. AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W ramach tego zadania planowane są różnorodne szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli.

Celem projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie i podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu szkoły zostały  wyposażone w nowoczesne  :
– pracownie komputerowe, 
– pracownie językowe, 
– pracowanie matematyczno i przyrodnicze,
– pomoce dydaktyczne.

Terminy :
Rozpoczęcie realizacji : 10.2017
Zakończenie realizacji : 06. 2019r.